Článek v časopisu Rozhled: Jan Látka - Šest let v Senátu

Vážení a milí spoluobčané, už je to téměř šest let, co jsem byl díky vaší většinové podpoře zvolen senátorem v obvodě č. 11 Domažlicko a Klatovsko. Po celou dobu svého působení v Senátu jsem se vždy snažil pracovat tak, abych nezklamal důvěru vás, občanů, našeho regionu. V Senátu jsem v současné době místopředsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Zároveň jsem také členem Mandátového a imunitního výboru a členem Podvýboru pro sport. Jako člen také zasedám ve Stálých komisích pro rozvoj venkova a pro práci kanceláře Senátu. Práce je to tedy poměrně dost, zvláště když se shodují termíny některých zasedání. Kromě akcí přímo v Praze, které souvisely s prací v Senátu, tedy účast na plénu Senátu, na schůzích senátního klubu, výborů, podvýboru nebo komisí, trávím nejvíce času v senátním obvodu. Zvolení do Senátu a jiný systém práce, než byl v poslanecké sněmovně, mi umožňuje být blíže lidem, to jsem si vždy přál. Setkávám se a diskutuji se starosty obcí, zástupci různých organizací, sdružení, spolků, škol, s mladými rodinami, seniory, hasiči, sportovci, studenty. Jednoduše i běžní občané se na mne mnohdy osobně obracejí přímo se svými soukromými problémy. Slýchám často spoustu problémů, námětů a připomínek z různých oblastí našeho života, které se pak snažím řešit. Senát je pojistkou demokracie, ale konkrétní senátor, který své práci věnuje potřebné úsilí a má vybudo− vané nezbytné kontakty, může být velkým pomocníkem svých spoluobčanů. Vybudovat si potřebnou síť kontaktů nějakou dobu trvá a mně v tom pomáhá moje zkušenost starosty a následně poslance. Podařilo se mi naplnit svoji ambici z počátku mandátu: abych se sešel se všemi starosty našeho senátního obvodu. V obecních či městských úřadech jsem navštívil všech 147 starostek a starostů, vlastně více, protože někde došlo k personální změně. Diskutovali jsme o problematice a potřebách každé obce, jejich občanské vybavenosti, infrastruktuře, co se v obci podařilo a jaké se chystají další investice. Je třeba si uvědomit, že náš senátní obvod je především venkovský. Ze 147 obcí má 77 méně než 300 obyvatel. Pro jednání se starosty se jeví jako velmi přínosné to, že jsem propojil moji funkci senátora a neuvolněného krajského zastupi− tele, předsedy Výboru pro regionální rozvoj Plzeňského kraje. Seznamuji se s problémy v obcích a poznatky přenáším nejen do Senátu, ale také na jednání orgánů Plzeňského kraje. Obcím se snažím pomáhat při rozdělování dotačních titulů PSOV, Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby, pořízení územních plánů, Integrované projekty pro mikroregiony. Pro hasiče pak příspěvky na nákup Dopravního automobilu, opravy CAS nebo věcné vybavení. Mezi vámi spoluobčany jsem i jako pasivní sportovec: kromě sportovních soutěží, zápasů, závodů, mítinků a turnajů, které si vybírám podle momentálních časových možností a v Domažlicích je to atletika, basketbal, fotbal, plavání, tenis, volejbal, si velmi rád zajedu především na fotbal do Kdyně, Klenčí pod Čerchovem, Postřekova, Staňkova, Tlumačova, ale i do Klatov nebo Sušice. Když mám čas, tak nedokážu vynechat aletické mítinky v Domažlicích nebo Sušici. Sport mám moc rád.  V mládí jsem byl aktivním spor− tovcem, dělal jsem atletiku, fotbal, tenis, volejbal, stolní tenis. Ještě loni jsem se věnoval v Chodské veterán lize požárnímu útoku v pozici proudaře, byla to skvělá zkušenost ve skvělé partě. Letos mě bolest zad více omezila a tak jezdím na rotopedu nebo plavu. Všech akcí (kromě setkání se starosty)se zúčastním na pozvání ať obce, oddílů, organizací, spolků, sdružení apod. Řídím se tím, že kam nejsem pozván, tam nejdu. Proto jsem se také letos nezúčastnil květnových oslav ve Kdyni, Klatovech nebo Sušici. Obecně je těch akcí, na které pozván jsem opravdu mnoho. Velmi často to jsou oslavy vzniku obcí, oslavy květnových událostí, setkání rodáků a přátel obcí, různá výročí, schůze sportovních oddílů, turistické akce, významné kulturní, vyhlášení nejlepších sportovců nebo jiných osobností, společenské či sportovní akce. Úmyslně nejsem konkrétní, abych nějakou významnou akci neopomněl. Téměř nikdy, pokud to je alespoň trochu možné, neodmítnu žádnou účast na akci, i kdybych tam měl přijet třeba jen na půl hodiny. Proto také není vzácností, že se mi na sobotu sejdou 4, ale také 7 akcí a to je pak fofr vše při rozloze Domažlicka a Klatovska stihnout. Dost času věnuji spolupráci s růz− nými spolky a organizacemi. Nechybím na schůzích a valných hromadách Zemědělského svazu ÚO Klatovy, na akcích pořádaných OHK a OAK. Jsem častým návštěvníkem na výstavách zahrádkářů. Výstava Zahrada Pošumaví je již několik let pod mojí záštitou. Rád navštěvuji akce KČT, jako jsou tradiční Odemykání a Zamykání České studánky. Navštívil jsem několik penzionů pro seniory v obou okresech třeba na tzv. Štrúdl párty. Navázal jsem spolupráci s Radou seniorů v Domažlicích. Vážím si spolupráce se školami, které navštěvuji na pozvání jejich ředitelů. Velmi dobře pro to znám SOU v Domažlicích a Sušici, stejně tak Gymnázia obou městech a zapomenout nesmím na Střední zemědělskou a potravinářskou školu v Klatovech. Do škol jsem zván na slavnostní začátky školního roku, Dny otevřených dveří nebo různé soutěže. Velmi rád si zajedu na ochotnické divadlo do Hostouně, Kolovče nebo Pošumaví. Velice si vážím dobrovolných hasičů, protože jsou to oni, kteří jsou ve svých obcích hlavními hybateli veškerého kulturního, společenského i sportovního dění. Moc rád s nimi spolupracuji a velice si vážím toho, že mohu být jedním z nich. Jsem zván na hasičské schůze, valné hromady SDH i okrsků, na výročí založení jednotlivých SDH. Zván jsem rovněž na svěcení praporů nebo na předávání nové hasičské techniky. Opomenout nemohu Aktivy zasloužilých hasičů v obou okresech, místní i okresní soutěže v požárním sportu, dětské hasičské soutěže a hru Plamen. Dříve jsem měl pod svoji záštitou Pošumavského železného hasiče – TFA, dnes zaštiťuji Chodského železné− ho hasiče−TFA. Snažím se drobně finančně podporovat dobrovolné hasiče v obou okresních sdruženích. Nejvíce sa− mozřejmě skupiny Mladých hasičů. Podporuji také menší organizace, sdružení nebo spolky v jejich činnosti. Nejen já jezdím za občany Domažlicka a Klatovska, ale i občané za mnou často přijedou do Senátu. Domluvil jsem mnoho návštěv škol, spolků a skupin občanů z jednotlivých obcí a každou návštěvu jsem při prohlídce Senátu osobně doprovázel. V rámci Kulturního léta v Senátu se pod mojí záštitou konají „Chodské slavnosti v Senátu", kde vystupují folklorní
soubory z obou okresů a které jsou pozvánkou na Chodské slavnosti opravdové. I v Senátu se snažím o co největší propagaci našeho regionu. V rámci Krojovaných slavností, které pořádá v Senátu Komise pro rozvoj venkova, každoročně organizuji vystoupení některého hudebního tělesa z regionu. Chodský folklor má vždy veliký úspěch a nejen ten. Letos v květnu to například byl skvělý orchestr KUFR ze Základní umělecké školy v Klatovech. Ve výčtu svých pracovních schůzek a setkání jsem nezmínil spoustu pracovních návštěv v senátorské kanceláři v Domažlicích nebo písemných i telefonických žádostí. Senát bohužel umožňuje zřízení pouze jedné kanceláře v senátním obvodu a tak za případnými zájemci zajedu na do okresu Klatovy. I nadále samozřejmě nabízím k dispozici svůj mobil: 606 731 932. Najdete mne také na Facebooku. Ne vždy se vše podaří vyřešit, ale občané vidí, že mám snahu pomoci nejen jako senátor, ale i jako člověk. Chci být i nadále věrný svému slibu: Být prospěšný občanům a regionu, za který budu zvolen! Jan Látka, váš kandidát do Senátu      

obrázek

 www.janlatka.cz

Blogy